• Ekspertyzy przyrodnicze na potrzeby programu rolnośrodowiskowego

  • Inwentaryzacje przyrodnicze

  • Monitoring przyrodniczy

Oferta

INWENTARYZACJE
Inwentaryzacja czyli spis podstawowych elementów przyrody jest wyjściowym dokumentem do dalszych przedsięwzięć syntetyzujących wiedzę o bioróżnorodności badanego obszaru. Może dotyczyć przyrody ożywionej jak i wybranych elementów przyrody nieożywionej. Najważniejszym etapem prac inwentaryzacyjnych są badania terenowe, dzięki którym możliwe jest elementarne rozpoznanie całych ekosystemów w terenie. Dopiero takie rozpoznanie terenowe w połączeniu z wcześniejszymi danymi na temat badanego obszaru powinno być podstawą dalszych działań inwestycyjnych lub waloryzacyjnych. Brak elementarnego rozpoznania przyrodniczego jest wielokrotnie przyczyną konfliktów dotyczących lokalizacji oraz przebiegu poszczególnych inwestycji.

Wykonuję:
   - Inwentaryzacje fauny, ze specjalizacją w takich grupach zwierząt jak owady, ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki
   - Inwentaryzacje flory oraz grzybów, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych
   - Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych, a w szczególności siedlisk priorytetowych NATURA 2000
   - Wpływ gatunków inwazyjnych oraz stan zachowania siedlisk przyrodniczych
   - Inwentaryzacja przyrodnicza dolin rzecznych
   - Inwentaryzacje przyrodnicze pod inwestycje liniowe
   - Inwentaryzacje ptaków oraz nietoperzy na budynkach objętych termomodernizacją


MONITORING
Monitoring przyrody to regularne obserwacje i pomiary wybranych elementów przyrody żywej, prowadzone dla uzyskania informacji o zmianach tych elementów w czasie. Zadaniem monitoringu przyrody jest określenie wpływu zmian środowiskowych na organizmy dla zapobiegania negatywnym skutkom tych zmian w przyrodzie, a więc uzyskania danych dla zorganizowania skutecznej ochrony gatunków, siedlisk oraz zachodzących w nich układów ekologicznych. Dane z monitoringu przyrodniczego służą także do oceny wpływu poszczególnych inwestycji na środowisko przyrodnicze.

Wykonuję:
   - Monitoring chronionych gatunków zwierząt,roślin oraz siedlisk w celu przygotowania odpowiednich zaleceń odnośnie ochrony czynnej
   - Nadzór przyrodniczy i monitoring porealizacyjny na inwestycjach liniowych


EKSPERTYZY
Ekspertyzy przyrodnicze, są dokumentami potrzebnymi do otrzymania dopłat z tytułu gniazdowania na działce jednego lub kilku z 10-ciu gatunków ptaków związanych z siedliskami łąkowymi i pastwiskowymi, lub występowaniem określonych siedlisk przyrodniczych. Dokumentacja taka jest załącznikiem do planu działalności rolnośrodowiskowej.

Wykonuję:
   - Ekspertyzy przyrodnicze (botaniczne oraz ornitologiczne) na potrzeby programu rolnośrodowiskowego (PROW 2007-2012)