• Ekspertyzy przyrodnicze na potrzeby programu rolnośrodowiskowego

  • Inwentaryzacje przyrodnicze

  • Monitoring przyrodniczy

Realizacje

Popowodziowy monitoring stanowisk występowania chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybow w dolinach rzek : Odry, Nysy Kłodzkiej, Stobrawy, Budkowiczanki, Smotrawy

Szacowanie strat spowodowanych powodzią w ekosystemach dolin rzecznych w Stobrawskim Parku Krajobrazowym

Inwentaryzacja chronionych gatunków roślin, zwierząt oraz siedlisk w dolinach rzek: Budkowiczanki, Stobrawy, Bogacicy

Inwentaryzacja ichtiofaunistyczna rzeki Bogacicy

Inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby rozbudowy mostu w ciągu drogi krajowej nr 39 w km 67 + 514 w miejscowości Książkowice

Identyfikacja zagrożeń dla ptaków wskaźnikowych i ich siedlisk oraz inwentaryzacja łąk i siedlisk przyrodniczych na potrzeby programu rolnośrodowiskowego obaszaru Natrura 2000 Zagórzyckie Łąki

Udział w monitoringu przyrodniczym ptaków siedlisk wolno-błotnych w Rudzie Milickiej


Ekspertyzy

Ekspertyzy przyrodnicze, są dokumentami potrzebnymi do otrzymania dopłat z tytułu gniazdowania na działce jednego lub kilku z 10-ciu gatunków ptaków związanych z siedliskami łąkowymi i...

Monitoring

Monitoring przyrody to regularne obserwacje i pomiary wybranych elementów przyrody żywej, prowadzone dla uzyskania informacji o zmianach tych elementów w czasie. Zadaniem monitoringu przyrody jest...

Inwentaryzacje

Inwentaryzacja czyli spis podstawowych elementów przyrody jest wyjściowym dokumentem do dalszych przedsięwzięć syntetyzujących wiedzę o bioróżnorodności badanego obszaru. Może dotyczyć przyrody ożywionej jak i...