Badania Przyrodnicze

Michał Sierakowski

+48 502 651 425
kontakt@michalsierakowski.org

Ekspertyzy

Ekspertyzy przyrodnicze, są dokumentami potrzebnymi do otrzymania dopłat z tytułu gniazdowania na działce jednego lub kilku z 10-ciu gatunków ptaków związanych z siedliskami łąkowymi i pastwiskowymi, lub występowaniem określonych siedlisk przyrodniczych. Dokumentacja taka jest załącznikiem do planu działalności rolnośrodowiskowej.

Monitoring

Monitoring przyrody to regularne obserwacje i pomiary wybranych elementów przyrody żywej, prowadzone dla uzyskania informacji o zmianach tych elementów w czasie. Zadaniem monitoringu przyrody jest określenie wpływu zmian środowiskowych na organizmy dla zapobiegania negatywnym skutkom tych zmian w przyrodzie, a więc uzyskania danych dla zorganizowania skutecznej ochrony gatunków, siedlisk oraz zachodzących w nich układów ekologicznych. Dane z monitoringu przyrodniczego służą także do oceny wpływu poszczególnych inwestycji na środowisko przyrodnicze.

Inwentaryzacje

Inwentaryzacja czyli spis podstawowych elementów przyrody jest wyjściowym dokumentem do dalszych przedsięwzięć syntetyzujących wiedzę o bioróżnorodności badanego obszaru. Może dotyczyć przyrody ożywionej jak i wybranych elementów przyrody nieożywionej. Najważniejszym etapem prac inwentaryzacyjnych są badania terenowe, dzięki którym możliwe jest elementarne rozpoznanie całych ekosystemów w terenie. Dopiero takie rozpoznanie terenowe w połączeniu z wcześniejszymi danymi na temat badanego obszaru powinno być podstawą dalszych działań inwestycyjnych lub waloryzacyjnych. Brak elementarnego rozpoznania przyrodniczego jest wielokrotnie przyczyną konfliktów dotyczących lokalizacji oraz przebiegu poszczególnych inwestycji.